• Follow us on
  • rss

Regulamin OWTW

Regulamin

XVII OGÓLNOPOLSKICH WARSZTATÓW TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO „POŁCZYN NA BOSAKA 2022″ W POŁCZYNIE-ZDROJU. 

  1. Postanowienia ogólne

Ogólnopolskie Warsztaty Tańca Współczesnego, zwane dalej Warsztatami, odbędą się w Połczynie-Zdroju w dniach 23.07-­31.07.2022 roku. Regulamin Warsztatów obowiązuje wszystkie osoby korzystające z oferty warsztatów, zwane dalej Uczestnikami. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie ”Połczyńskie Innowacje Kulturalne”.

Uczestnikiem zostaje osoba, która:

– zgłasza chęć udziału w warsztatach poprzez rejestrację w systemie zapisów, dostępnym na stronie http://zapisy.polczynnabosaka.pl/

–  dokona rezerwacji zajęć w systemie zapisów oraz wpłaci opłatę akredytacyjną i administracyjną.

Dokonanie rezerwacji przez system zapisów i wpłacenie odpowiedniej akredytacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

Warsztaty przeznaczone są dla osób od 16-go roku życia. Każdy nieletni uczestnik musi mieć dorosłego opiekuna, a także zgodę pisemną na uczestnictwo w warsztatach, podpisaną przez rodziców lub opiekuna prawnego. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie.  

Organizator nie prowadzi działalności zarobkowej, wszystkie przychody służą realizacji celów statutowych.

Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania warsztatów i wydarzeń festiwalowych bez zgody Organizatora. 

Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku, w formie fotografii analogowej i cyfrowej oraz nagrania wideo w trakcie trwania warsztatów przez Stowarzyszenie „Połczyńskie Innowacje Kulturalne”. Nadto uczestnik wyraża nieodpłatną zgodę, na rozpowszechnianie przez Stowarzyszenie swojego wizerunku, w formie fotografii analogowej i cyfrowej oraz nagrania video bez ograniczeń terytorialnych i czasowych za pośrednictwem dowolnego medium. Przeniesienie niniejszego zezwolenia na osobę trzecią nie wymaga uprzedniej zgody uczestnika. 

  1. Zapisy

Zapisy na warsztaty trwają w wyznaczonym przez organizatora czasie lub do wyczerpania miejsc. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność rezerwacji miejsc na zajęcia oraz wpłat na konto bankowe organizatora.

Gwarancję miejsca na warsztatach stanowi uiszczenie przedpłaty czyli 50% kwoty akredytacyjnej lub jej całości w okresie 7 dni od dokonania potwierdzenia wyboru w systemie zapisów. W przypadku braku uiszczenia pozostałej części opłaty akredytacyjnej przelewem do dnia 1 lipca oraz braku odpowiedzi na kontakt ze strony Organizatora, rezerwacja zostanie anulowana a ewentualny zwrot przedpłaty rozstrzyga Organizator. 

Uczestnicy zapisujący się po 4 lipca zobowiązani są do wpłacenia 100% opłaty akredytacyjnej w ciągu 3 dni od momentu potwierdzenia wyboru w systemie zapisów. Ostatnim dniem zapisów i wpłacania opłat jest 20 lipca. 

W dniach od 1 do 3 Lipca system zapisów zostanie zablokowany w celu przeprowadzenia weryfikacji i usuwania potwierdzeń wyborów uczestników, którzy nie dokonali pełnej opłaty akredytacyjnej w wyznaczonym czasie.  

Organizator nie ma obowiązku zwrotu kwoty akredytacji uczestnikom, którzy nie skorzystają z warsztatów. 

W przypadku zwolnienia się miejsca uczestnictwa w warsztatach przed ich rozpoczęciem, uczestnictwo proponowane jest kolejnym osobom z listy rezerwowej.

Aby wysłać formularz zgłoszeniowy należy wybrać minimum 5 godziny warsztatów każdego dnia. Zajęcia odbywają się od niedzieli 24 do wtorku 26 i od czwartku 28 do soboty 30 lipca. Zajęcia są traktowane jako jeden warsztat i trwają przez trzy lub sześć dni warsztatów. Wszystkie zajęcia warsztatowe i ścieżki tematyczne mają zakres godzinowy identyczny każdego dnia. Uczestnik może brać udział tylko w zajęciach warsztatowych i ścieżkach tematycznych wskazanych w formularzu zgłoszeniowym.  

Stopniowanie i kryteria poziomu zaawansowania:

Dla wszystkich –  Podstawowa znajomość ruchu i ciała, koordynacji i umiejętności uczenia się, zajęcia bez konieczności wcześniejszej znajomości tematu. Brak przeciwwskazań do wykonywania wzmożonej aktywności ruchowej.

Dla tancerzy – Wymagający świadomości ciała i ruchu na wysokim poziomie. Minimum 4 letnie doświadczenie taneczne, regularne zajęcia i uczestnictwo w warsztatach. Udział w festiwalach, spektaklach, pokazach, miniaturach, etiudach, jam session`s. 

Dla zawodowców – Ograniczenie wiekowe od 21 roku życia. Minimum 6 letnie doświadczenie taneczne, uczestnictwo w warsztatach z tańca współczesnego, stały udział w zajęciach z tańca współczesnego i kontaktu improwizacji, bardzo dobra znajomość nomenklatury tańca, doskonała świadomość własnego ciała, Uczestnictwo w spektaklach/projektach o zasięgu krajowym.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w planie warsztatów  i rozwiązania grup o niewystarczającej ilości uczestników najpóźniej na dwa tygodnie przed Warsztatami. W takim przypadku uczestnikom, których zajęcia nie odbędą się, zostaną zaproponowane inne zajęcia lub zwrócona zostanie wpłacona należność za odwołane zajęcia.

Organizator warsztatów nie zapewnia dojazdu na miejsce warsztatów lub zwrotu jego kosztów, a także noclegów i wyżywienia lub zwrotu ich kosztów.

Organizator warsztatów zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów lub wprowadzenia zmian w programie lub w organizacji Warsztatu. Organizator jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania uczestników o odwołaniu lub zmianach poprzez e-mail lub telefonicznie podając ich przyczynę.

Administratorem danych podanych w formularzu jest Stowarzyszenie „Połczyńskie Innowacje Kulturalne” z siedzibą przy placu 1000-lecia 5/10 w Połczynie-Zdroju. Dane osobowe przetwarzane są w związku z rejestracją uczestnictwa na Ogólnopolskich Warsztatach Tańca Współczesnego. Każda osoba ma prawo wglądu w treść swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w warsztatach. 

III. Uczestnictwo 

Jeżeli Uczestnik podczas warsztatów będzie chciał wziąć udział w innych zajęciach, jest zobowiązany zgłosić to Organizatorowi dzień wcześniej. Decyduje ilość wolnych miejsc. W przypadku konieczności dopłaty, uczestnik musi dokonać wpłaty przed rozpoczęciem się zajęć.

Obowiązuje zakaz spożywanie alkoholu w miejscu zakwaterowania oferowanych przez organizatora, a także przestrzeganie regulaminu obiektów, podczas warsztatów i noclegów.

Organizator ma prawo do wykluczenia z zajęć osób, które zakłócają ich przebieg lub zachowują się niestosownie oraz do wykluczenia osoby z warsztatów za doraźne łamanie regulaminu. W takim przypadku, opłata akredytacyjna nie będzie zwracana. 

Organizator nie ubezpiecza uczestników biorących udział w warsztatach i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zajęć i wydarzeń festiwalowych, przy czym zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym uczestników. 

W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które mają wyraźnie przeciwwskazanie lekarskie do zajęć z wysiłkiem fizycznym.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników oraz za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zagubione, zniszczone lub skradzione uczestnikom. 

Uczestnicy nie mają obowiązku uczestniczenia w zajęciach oraz wydarzeniach festiwalowych poza wyjątkiem obowiązkowych spotkań organizacyjnych.

Scroll to Top