• Follow us on
 • rss

Regulamin OWTW

Regulamin

XVIII OGÓLNOPOLSKICH WARSZTATÓW TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO „POŁCZYN NA BOSAKA 2023″ W POŁCZYNIE-ZDROJU. 

 

 1. Postanowienia ogólne

 

Ogólnopolskie Warsztaty Tańca Współczesnego, zwane dalej Warsztatami, odbędą się w Połczynie-Zdroju w dniach 23.07-­30.07.2023 roku. Regulamin Warsztatów obowiązuje wszystkie osoby korzystające z oferty warsztatów, zwane dalej Uczestnikami. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie ”Połczyńskie Innowacje Kulturalne” Pl. 1000-lecia 5/10, 78-320 Połczyn – Zdrój, NIP 672-207-48-67 Regon 320985198..

 

Uczestnikiem zostaje osoba, która:

– zgłasza chęć udziału w warsztatach poprzez rejestrację w systemie zapisów, dostępnym na stronie http://zapisy.polczynnabosaka.pl/

–  dokona rezerwacji zajęć w systemie zapisów oraz wpłaci opłatę akredytacyjną i administracyjną.

 

Dokonanie rezerwacji przez system zapisów i wpłacenie odpowiedniej akredytacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

 

Warsztaty przeznaczone są dla osób od 16-go roku życia. Każdy nieletni Uczestnik musi mieć dorosłego opiekuna, a także zgodę pisemną na uczestnictwo w warsztatach, podpisaną przez rodziców lub opiekuna prawnego. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie.  

 

Organizator nie prowadzi działalności zarobkowej, wszystkie przychody służą realizacji celów statutowych.

 

Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania warsztatów i wydarzeń festiwalowych bez zgody Organizatora. 

 

Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku, w formie fotografii analogowej i cyfrowej oraz nagrania wideo w trakcie trwania warsztatów przez Stowarzyszenie „Połczyńskie Innowacje Kulturalne”. Nadto Uczestnik wyraża nieodpłatną zgodę, na rozpowszechnianie przez Stowarzyszenie swojego wizerunku, w formie fotografii analogowej i cyfrowej oraz nagrania video bez ograniczeń terytorialnych i czasowych za pośrednictwem dowolnego medium. Przeniesienie niniejszego zezwolenia na osobę trzecią nie wymaga uprzedniej zgody Uczestnika. 

 

 1. Zapisy

 

Zapisy na warsztaty trwają w wyznaczonym przez Organizatora czasie lub do wyczerpania miejsc. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność rezerwacji miejsc na zajęcia oraz uiszczenia kwoty opłaty akredytacyjnej. 

 

Gwarancję miejsca na warsztatach stanowi uiszczenie w terminie kwoty akredytacyjnej wskazanej przez system poprzez system zapisów oraz serwis przelewy 24. 

Do 31 maja Uczestnikowi przysługuje ulga w wysokości: 

Po 31 maja ceny będą wyższe o 50 zł w przypadku zajęć warsztatowych i o 100 zł w przypadku ścieżek tematycznych.   

Ostatnim dniem zapisów i wpłacania opłaty internetowej jest 20 lipca 2023 roku. 

 

Uczestnicy nie mają obowiązku uczestniczenia w zajęciach oraz wydarzeniach festiwalowych poza wyjątkiem obowiązkowych spotkań organizacyjnych.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Warsztatach w przeciągu 14 dni od zapisania się przez System Zapisów oraz wpłaty środków, Uczestnik może zrezygnować z Warsztatów oraz uzyskać całkowity zwrot środków. Po upłynięciu 14 dni decyzję o zwrocie podejmuje Organizator.

W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach w terminie późniejszym niż 30 dni przed datą rozpoczęcia zajęć, wniesiona opłata akredytacyjna nie jest zwracana. Uczestnik może swoje niewykorzystane środki przenieść na przyszłoroczne warsztaty bądź przekazać akredytacje we własnym zakresie innemu uczestnikowi, który zgłasza chęć wzięcia udziału w tegorocznej edycji, w tym przypadku zobowiązany jest poinformować o tym Organizatora.

Rezygnacji z udziału w Warsztatach można dokonać wyłącznie w formie pisemnej. 

W przypadku zwolnienia się miejsca uczestnictwa w warsztatach przed ich rozpoczęciem, uczestnictwo proponowane jest kolejnym osobom z listy rezerwowej.

 

Aby potwierdzić swoje wybory w systemie zapisów należy wybrać minimum 4 godziny warsztatów każdego dnia. Zajęcia odbywają się od niedzieli 23 do wtorku 25 i od czwartku 27 do soboty 29 lipca. Zajęcia są traktowane jako jeden warsztat i trwają przez sześć dni warsztatów. Wszystkie zajęcia warsztatowe i ścieżki tematyczne mają zakres godzinowy identyczny każdego dnia. Uczestnik może brać udział tylko w zajęciach warsztatowych i ścieżkach tematycznych wskazanych w formularzu zgłoszeniowym.  

 

Stopniowanie i kryteria poziomu zaawansowania:

Dla wszystkich –  Podstawowa znajomość ruchu i ciała, koordynacji i umiejętności uczenia się, zajęcia bez konieczności wcześniejszej znajomości tematu. Brak przeciwwskazań do wykonywania wzmożonej aktywności ruchowej.

Dla tancerzy – Wymagający świadomości ciała i ruchu na wysokim poziomie. Minimum 3 letnie doświadczenie taneczne, regularne zajęcia i uczestnictwo w warsztatach. Udział w festiwalach, spektaklach, pokazach, miniaturach, etiudach, jam session`s. 

Dla zawodowców – Ograniczenie wiekowe od 20 roku życia. Minimum 5 letnie doświadczenie taneczne, uczestnictwo w warsztatach z tańca współczesnego, stały udział w zajęciach z tańca współczesnego i kontaktu improwizacji, bardzo dobra znajomość nomenklatury tańca, doskonała świadomość ciała, Uczestnictwo w spektaklach/projektach o zasięgu krajowym. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w planie warsztatów i rozwiązania grup o niewystarczającej ilości uczestników najpóźniej na dwa tygodnie przed Warsztatami. W takim przypadku Uczestnikom, których zajęcia nie odbędą się, zostaną zaproponowane inne zajęcia lub zwrócona zostanie wpłacona akredytacja.

Organizator warsztatów nie zapewnia Uczestnikom dojazdu na miejsce warsztatów lub zwrotu jego kosztów, a także noclegów i wyżywienia lub zwrotu ich kosztów.

Organizator nie zapewnia Uczestnikom noclegu w miejscu prowadzenia Warsztatów. Organizator oferuje wykupienie miejsca noclegowego w klasach szkolnych na terenie miasta Połczyn – Zdrój gdzie odbywają się Warsztaty. Noclegi proponowane są w pakiecie na wszystkie dni Warsztatów w cenie podanej w systemie zapisów. Uczestnik wybierając opcje noclegów proponowanych przez Organizatora, zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu obiektu (szkoły) w której będzie nocował. Opłatę za noclegi uczestnik zobowiązany jest wpłacić na miejscu przy rejestracji uczestników w biurze Organizatora w dniu przyjazdu na Warsztaty. 

Organizator nie zapewnia Uczestnikom wyżywienia w miejscu prowadzenia Warsztatów. Organizator proponuje wykupienie Uczestnikowi wykupienie wyżywienia w restauracji “Parkowa” w cenie oraz wariantach dostępnych w systemu zapisów. Poprzez system zapisów Uczestnik zgłasza chęć wykupienia wyżywienia proponowanego przez Organizatora, opłatę za wyżywienie Uczestnik zobowiązany jest wpłacić na miejscu przy rejestracji Uczestników w biurze Organizatora w dniu przyjazdu na Warsztaty. W przypadku rezygnacji po dniu 10 lipca konieczna będzie opłata 30% sumy wybranych opcji żywieniowych.

Organizator warsztatów zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów lub wprowadzenia zmian w programie lub w organizacji Warsztatu. Organizator jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Uczestników o odwołaniu lub zmianach poprzez e-mail lub telefonicznie podając ich przyczynę.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych podanych w formularzu jest Stowarzyszenie „Połczyńskie Innowacje Kulturalne” z siedzibą przy placu 1000-lecia 5/10 w Połczynie-Zdroju. Dane osobowe przetwarzane są w związku z rejestracją uczestnictwa na Ogólnopolskich Warsztatach Tańca Współczesnego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w warsztatach. 
 2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 3. Administrator danych nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować drogą mailową: taniec.pik@gmail.com
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zapytanie lub realizacji zgłoszenia.
 5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia w formie pisemnej przez użytkownika zgody na ich przetwarzanie 
 6. Dane osobowe podawane w systemie zapisów są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do innych organizacji/państw.
 8. Uczestnik ma prawo do: dostępu i edycji do swoich danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Uczestników po cofnięciu zgody tylko w przypadku dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe lub unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Organizatora do retencji danych.
 10. Organizator ma prawo udostępniać dane osobowe Uczestnika podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 11. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek pisemnego cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 12. Organizator nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

 

III. Uczestnictwo 

 

Jeżeli Uczestnik podczas warsztatów będzie chciał wziąć udział w innych zajęciach, jest zobowiązany zgłosić to Organizatorowi dzień wcześniej. Decyduje ilość wolnych miejsc. W przypadku konieczności dopłaty, Uczestnik musi dokonać wpłaty przed rozpoczęciem się zajęć.

 

Obowiązuje zakaz spożywanie alkoholu w miejscu zakwaterowania oferowanych przez Organizatora, a także przestrzeganie regulaminu obiektów, podczas warsztatów i noclegów.

 

Organizator ma prawo do wykluczenia z zajęć Uczestników, które zakłócają ich przebieg lub zachowują się niestosownie oraz do wykluczenia Uczestnika z warsztatów za doraźne łamanie regulaminu. W takim przypadku, opłata akredytacyjna nie będzie zwracana. 

 

Organizator nie ubezpiecza Uczestników biorących udział w Warsztatach i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zajęć i wydarzeń festiwalowych, przy czym zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Uczestników. 

 

W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które mają wyraźnie przeciwwskazanie lekarskie do zajęć z wysiłkiem fizycznym.

 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki Uczestników oraz za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zagubione, zniszczone lub skradzione Uczestnikom. 

Wszelkie reklamacje prosimy kierować na adres mailowy (taniec.pik@gmail.com) lub pocztowy (Stowarzyszenie ”Połczyńskie Innowacje Kulturalne” Pl. 1000-lecia 5/10, 78-320 Połczyn – Zdrój) Organizatora. Będą one rozpatrywane w okresie 14 dni złożenia reklamacji.

Scroll to Top