• Follow us on
 • rss

Regulamin OWTW

Regulamin

XVI OGÓLNOPOLSKICH WARSZTATÓW TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO

„NA BOSAKA „ W POŁCZYNIE-ZDROJU

 1. Postanowienia ogólne
 • 1.

Ogólnopolskie Warsztaty Tańca Współczesnego, zwane dalej Warsztatami, odbędą się w Połczynie-Zdroju w dniach 20.07-­28.07.2019 roku. Regulamin Warsztatów obowiązuje wszystkie osoby korzystające z oferty warsztatów, zwane dalej Uczestnikami. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie  ”Połczyńskie Innowacje Kulturalne”.

 • 2.

Uczestnikiem zostaje osoba, która:

– zgłasza chęć udziału w warsztatach poprzez rejestrację w systemie zapisów, dostępnym na stronie www.owtw.pl http://www.polczynnabosaka.pl/

–  dokona rezerwacji przez system zapisów i wpłaci kwotę akredytacji.

 • 3.

Dokonanie rezerwacji przez system zapisów i wpłacenie odpowiedniej akredytacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

 • 4.

Warsztaty przeznaczone są dla osób od 16-go roku życia. Każdy nieletni uczestnik musi mieć dorosłego opiekuna, a także zgodę pisemną na uczestnictwo w warsztatach, podpisaną przez rodziców lub opiekuna prawnego. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie.  

 • 5.

Organizator nie prowadzi działalności zarobkowej, wszystkie przychody służą realizacji celów statutowych.

 • 6.

Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania bez zgody Organizatora.

 • 7.

Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku, w formie fotografii analogowej i cyfrowej oraz nagrania wideo w trakcie trwania warsztatów przez Stowarzyszenie „Połczyńskie Innowacje Kulturalne”. Nadto uczestnik wyraża nieodpłatną zgodę, na rozpowszechnianie przez Stowarzyszenie swojego wizerunku, w formie fotografii analogowej i cyfrowej oraz nagrania video bez ograniczeń terytorialnych i czasowych za pośrednictwem dowolnego medium. Przeniesienie niniejszego zezwolenia na osobę trzecią nie wymaga uprzedniej zgody uczestnika.

 1. Zapisy
 • 8.

Zapisy na warsztaty trwają w wyznaczonym przez organizatora czasie lub do wyczerpania miejsc. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność rezerwacji miejsc na zajęcia oraz wpłat na konto bankowe organizatora.

 • 9.

Gwarancję miejsca na warsztatach stanowi uiszczenie przedpłaty czyli 50% kwoty akredytacyjnej lub jej całości w okresie 7 dni od dokonania potwierdzenia wyboru w systemie zapisów. W przypadku braku uiszczenia przedpłaty lub całości kwoty akredytacji w wyznaczonym czasie zgłoszenie może zostać anulowane. W przypadku braku uiszczenia pozostałej części opłaty akredytacyjnej przelewem do dnia 19 lipca, rezerwacja może zostać anulowana a wpłacona przedpłata nie będzie podlegać zwrotowi.

 • 10.

Organizator nie ma obowiązku zwrotu kwoty akredytacji uczestnikom, którzy nie skorzystają z warsztatów.

 • 11.

W przypadku zwolnienia się miejsca uczestnictwa w warsztatach przed ich rozpoczęciem, uczestnictwo proponowane jest kolejnym osobom z listy rezerwowej.

 • 12.

Aby wysłać formularz zgłoszeniowy należy wybrać minimum 4 godziny warsztatów (za wyjątkiem laboratoriów i zajęć otwartych) każdego dnia.  Zajęcia odbywają się od niedzieli 21 do wtorku 22 i od czwartku 25 do soboty 27 lipca. Zajęcia są traktowane jako jeden warsztat i trwają przez wszystkie sześć dni warsztatów. Wszystkie zajęcia warsztatowe i ścieżki tematyczne mają zakres godzinowy identyczny każdego dnia. Uczestnik może brać udział tylko w zajęciach warsztatowych i ścieżkach tematycznych wskazanych w formularzu zgłoszeniowym.  

 • 13.

Stopniowanie i kryteria poziomu zaawansowania:

Otwarty –  Podstawowa znajomość ruchu i ciała, koordynacji i umiejętności uczenia się, zajęcia bez konieczności wcześniejszej znajomości tematu. Brak przeciwwskazań do wykonywania wzmożonej aktywności ruchowej.

Doświadczony – Wymagający świadomości ciała i ruchu na wysokim poziomie. Minimum 4 letnie doświadczenie taneczne, regularne zajęcia i uczestnictwo w warsztatach. Udział w festiwalach, spektaklach, pokazach, miniaturach, etiudach, jam session`s.

Mistrzowski – Ograniczenie wiekowe od 21 roku życia. Minimum 6 letnie doświadczenie taneczne, uczestnictwo w warsztatach z tańca współczesnego, stały udział w zajęciach z tańca współczesnego i kontaktu improwizacji, bardzo dobra znajomość nomenklatury tańca, doskonała świadomość własnego ciała, Uczestnictwo w spektaklach/projektach o zasięgu krajowym.

 • 14.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w planie warsztatów i rozwiązania grup o niewystarczającej ilości uczestników najpóźniej na dwa tygodnie przed Warsztatami . W takim przypadku uczestnikom, których zajęcia nie odbędą się, zostaną zaproponowane inne zajęcia lub zwrócona zostanie wpłacona należność za odwołane zajęcia.

 • 15.

Organizator warsztatów nie zapewnia dojazdu na miejsce warsztatów lub zwrotu jego kosztów, a także noclegów i wyżywienia lub zwrotu ich kosztów.

 • 16.

Organizator warsztatów zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów lub wprowadzenia zmian w programie lub w organizacji warsztatu. Organizator jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania uczestników o odwołaniu lub zmianach poprzez e-mail lub telefonicznie podając ich przyczynę.

 • 17.

Administratorem danych podanych w formularzu jest Stowarzyszenie „Połczyńskie Innowacje Kulturalne” z siedzibą przy placu 1000-lecia 5/10 w Połczynie-Zdroju. Dane osobowe przetwarzane są w związku z rejestracją uczestnictwa na Ogólnopolskich Warsztatach Tańca Współczesnego. Każda osoba ma prawo wglądu w treść swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w warsztatach.

 • 18.

Cennik warsztatów:

Ceny za każdą godzinę warsztatów:

Zajęcia warsztatowe = 20 zł.

Ścieżki tematyczne = 25 zł.

Warsztaty z parą instruktorów = 30 zł.

Laboratoria i zajęcia otwarte = 10 zł.

Opłata administracyjna (jednorazowo) = 50 zł.

III. Uczestnictwo

 • 19.

Jeżeli Uczestnik podczas warsztatów będzie chciał wziąć udział w innych zajęciach, jest zobowiązany zgłosić to Organizatorowi dzień wcześniej. Decyduje ilość wolnych miejsc. W przypadku konieczności dopłaty, uczestnik musi dokonać wpłaty przed rozpoczęciem się zajęć.

 • 20.

Obowiązuje zakaz spożywanie alkoholu w miejscu zakwaterowania oferowanych przez organizatora a także przestrzeganie regulaminu obiektów, podczas warsztatów.

 • 21.

Organizator ma prawo do wykluczenia z zajęć osób, które zakłócają ich przebieg lub zachowują się niestosownie. Oraz do wykluczenia osoby z warsztatów za doraźne łamanie regulaminu. W takim przypadku, opłata akredytacyjna nie będzie zwracana.

 • 22.

Organizator nie ubezpiecza uczestników biorących udział w warsztatach i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

 • 23.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zajęć i wydarzeń dodatkowych, przy czym zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym uczestników.

 • 24.

W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które mają wyraźnie przeciwwskazanie lekarskie do zajęć z wysiłkiem fizycznym.

 • 25.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników oraz za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zagubione, zniszczone lub skradzione uczestnikom.

 • 26.

Uczestnicy nie mają obowiązku uczestniczenia w zajęciach oraz wydarzeniach poza wyjątkiem obowiązkowych spotkań organizacyjnych.

Scroll to Top